5 situacija kada je najbolje koristiti bihejvioralni intervju

Bihejvioralni intervju (BEI – behavioral event interview) je standardizovani ili polustandardizovani upitnik, koji se koristi za procenu ponašanja kandidata u...

Bihejvioralni intervju (BEI – behavioral event interview) je standardizovani ili polustandardizovani upitnik, koji se koristi za procenu ponašanja kandidata u određenim situacijama u prošlosti, kako bi se predvidelo buduće ponašanje. Pitanja su konstruisana u skladu sa kompetencijama potrebnim za određenu poziciju i gotovo uvek su usmerena na konkretne situacije u radu i prethodnom iskustvu ispitanika. Odgovaranjem na pitanja, kroz opis određenih aktivnosti, ispitanik pokazuje stepen razvijenosti izbranih kompetencije. Prethodno je potrebno definisati koja ponašanja i odgovori ukazuju na različite nivoe razvijenosti procenjivanih kompetencija.

Evo nekoliko situacija kada je najbezbednije koristiti BEI:


1.      Bihjvioralni intervju je posebno koristan kada se sprovodi selekcija za pozicije koja zahtevaju specifične veštine ili iskustvo. Na primer, ako popounjavate poziciju u korisničkom servisu, možete da zamolite kandidate da opišu situaciju u kojoj su radili sa teškim klijentom i kako su rešili problem.


2.      Kada je potrebno zaposliti osobu na liderskoj poziciji, BEI vam može pomoći da razumete kako se kandidat snalazio u teškim situacijama u prošlosti i kako bi se mogao ponašati u sličnim situacijama u budućnosti.


3.      BEI je veoma koristan i kada je potrebna procena “soft” veština kandidata, kao što su komunikacione veštine, rešavanje problema, timski rad i saradnja i sl. Na primer, možete zamoliti kandidata da opiše konfliktnu situaciju sa nekim od članova tima i kako je tu situaciju rešio.


4.      Kada želite da smanjite rizik od pristrasnosti pri zapošljavanju, tj. da povećate objektivnost procene, BEI vam omogućava da se fokusirate na konkretno iskustvonje kandidata, a ne na njegove demografske karakteristike ili lične atribute.


5.      Osim u različitim situacijama zapošljavanja, BEI se može koristi i u procesu unapređivanja zaposelnih, planiranju naslednika i kreiranju individualnih i/ili timskih razvojnih planova.